Algemene Voorwaarden Gasco Nederland

 

Artikel 1

1.1 Door het plaatsen van een bestelling wordt de klant geacht akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. Al onze offertes en door ons afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden. Eventuele aankoopvoorwaarden van de klant die strijdig zouden zijn met onze Algemene Voorwaarden zullen, behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding, niet van toepassing zijn.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op klanten die als beroepsbeoefenaars handelen in het kader, en voor de behoeften, van hun gebruikelijke activiteit. Als beroepsbeoefenaar is het de verantwoordelijkheid van de klant, om, bij het plaatsen van een bestelling of het leveren van de Producten, zich te informeren over de noodzakelijke kennis en wettelijke kaders noodzakelijk voor de correcte toepassing van onze Producten.

1.3 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande woorden de volgende betekenis:

 • Materiaal:
  • Containers: recipiënten van gas of vloeistof van meer dan 2000 liter.
  • Vaten: recipiënten van gas of vloeistof van meer dan 200 tot 2000 liter.
  • Cilinders: recipiënten van gas of vloeistof tot 200 liter.
  • De kaders, kranen, beschermkappen, verbindingsstukken, aansluitstukken, ontspanners, drukmeters, enz. die bij containers, vaten of cilinder horen.
  • Transportmaterialen zoals pallets, houders, kooien, manden enz. die bij het transporteren van containers, vaten of cilinder worden gebruikt
 • Product:
  • Bij gassen en vloeistoffen, het gas of de vloeistof die in de containers, vaten of cilinders zijn opgeslagen
  • Bij overige producten, het product zelf inclusief de verpakking
 • Goederen: Het Materiaal en het Product
 • Gasco : Gasco Nederland NV, Rotterdamseweg 219-B, 2629 HE Delft, Nederland

Artikel 2 – Offertes en bestellingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn geldig voor de aangegeven periode. Eerst door onze schriftelijke bevestiging van de bestelling komt de overeenkomst tot stand. Eventuele aanvullingen, annulering of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan onze Producten aan te brengen die wij gepast achten. Producten worden niet teruggenomen of geruild.

Artikel 3 - Prijzen / betaling

3.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen geldend op het ogenblik van de offertes. Indien in het tijdvak gelegen tussen datum van bevestiging en die van levering onze kostprijzen, door welke omstandigheden dan ook, verhogingen ondergaan (zoals energie prijzen), zullen de in onze bevestiging genoemde prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd.

3.2 Factoren welke de kostprijs bepalen zijn onder meer de kosten van grondstoffen, verpakking, transport, montage, lonen, invoerrechten, omzetbelastingen, beschikbaarheid, koers- en valutaverhoudingen.

3.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen ex-works onze magazijnen. Alle bijkomende kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot behandelings-, transport-, bankkosten, , belastingen en/of heffingen van welke aard dan ook, zijn voor rekening van de klant.

3.4 Betaling van de koopprijs en verder overeengekomen kosten of vergoeding van dienstverlening (zoals herstelling, onderricht, verhuur of technische assistentie, enz.) dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant zal zich in geen geval kunnen beroepen op enige compensatie. Wij behouden ons het recht voor die betalingstermijnen te herzien indien de klant niet langer op toereikende wijze gedekt zou zijn door onze kredietverzekering.

3.5 Klachten betreffende facturen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 14 dagen na factuurdatum van de desbetreffende factuur. Het bestaan van een geschil ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur integraal te betalen.

3.6 Eigendomsoverdracht vindt pas plaats ná de onherroepelijke ontvangst van de volledige betaling van de Goederen door Gasco Nederland.

3.7 Vanaf de vervaldag zullen de facturen zonder enige voorafgaande aanmaningen interesten verschuldigd zijn tegen een rentevoet van 12 % met een minimum van 50 €.

3.8 Vanaf de eerste betalingsvertraging of in het geval dat zich een gebeurtenis zou voordoen die de capaciteit van de klant om zijn verplichtingen na te komen vermindert, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, (i) bestellingen te annuleren, (ii) uitstaande bestellingen op te schorten, (iii) de betalingstermijn te verkorten en/of (iv) Producten in bezit te nemen waarvan de eigendom nog niet is overgedragen aan de klant. Elke vertraging op een factuur kan leiden tot het verbeuren van de termijn van elke andere nog niet opeisbare factuur, die onmiddellijk opeisbaar wordt.

Artikel 4 - Leveringstijd en levering

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is levering vanuit onze magazijnen.

4.2 Als tijdstip van levering geldt het ogenbik waarop de goederen ons magazijn verlaten of indien verzendingen door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk zijn, het ogenblik waarop de goederen ter verzending gereedstaan.

4.3 De leveringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding der opgegeven levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de klant geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds voortvloeiende uit de overeenkomst of tot het vorderen van de ontbinding daarvan. Gedeeltelijke levering zijn toegestaan.


Artikel 5 - Aanvaarding

5.1 In geval de overeenkomst niet voorziet in inspectietesten zullen de goederen geacht worden volledig conform de bestelling te zijn geleverd en aldus aanvaard door de klant, tenzij de klant ons binnen 2 werkdagen na de levering van de goederen schriftelijk in kennis stelt van de eventuele reserveringen en opmerkingen met betrekking tot transportschade en/of verschillen tussen de geleverde Producten en de bestelde Producten en/of zichtbare gebreken.

5.2 Eventueel retour van Goederen dient eerst schriftelijk door ons te worden goedgekeurd en gaan ten koste van de klant. Bij het ontbreken van een dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en alle daardoor ontstane kosten aan de klant worden doorberekend.

Artikel 6 - Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Tenzij in de offerte anders is overeengekomen, gaan de risico´s over op de klant ten laatste op het ogenblik dat de Goederen geleverd zijn, in andere woorden, dat ze onze magazijnen verlaten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de goederen welke tijdens het vervoer naar de klant beschadigd worden of schade welke door de goederen tijdens of na het transport veroorzaakt wordt.

6.2 Verzending vindt plaats voor rekening en risico van de klant. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen wij voor rekening en in naam van de klant het normale transportrisico bij een door ons aan te wijzen verzekeringsmaatschappij dekken.

6.3 Wij waarborgen dat de geleverde Goederen voldoen aan onze specificaties die gelden op de datum van bestelling, onder voorbehoud van gebruikstoleranties,

6.4 Onze aansprakelijkheid met betrekking tot Goederen die niet zouden overeenkomen met bovenstaande voorwaarden is beperkt, naar onze keuze tot de terugbetaling, de vervanging of de herstelling (indien mogelijk) van de niet-conforme Goederen. De klant dient iedere niet-conforme Goederen schriftelijk aan ons te melden binnen de drie (3) werkdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van de niet-conformiteit en uiterlijk zes (6) maanden na afgifte, of één (1) maand voor het verlopen voor producten met een vervaldatum. Zoniet kan geen enkele aansprakelijkheid gelden tegen ons, noch aanspraak gemaakt worden op garantie.

6.5 Garantie en aansprakelijkheid gelden niet als de oorzaak niet door ons is veroorzaakt, bij abnormaal gebruik van de Goederen, bij bewaring in niet geschikte opslagruimte of in geval van normale slijtage. Evenmin zal garantie of aansprakelijkheid van toepassing zijn in geval het Materiaal verkeerd is gebruikt, is hersteld of gewijzigd door de klant of een derde tijdens.

6.6 Deze garantie vervangt en sluit elke andere garantie uit, hetzij mondeling of schriftelijk, stilzwijgend of uitdrukkelijk, met inbegrip van elke garantie voor verborgen gebreken, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen

6.7 De maximale aansprakelijkheid van Gasco voor schade veroorzaakt door de Goederen zal beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling, uitegsloten van de aansprakelijkheid voor personen- of letselschade of in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Gasco zal in geen geval aansprakelijk zijn (a) voor de niet rechtstreekse en/of immateriële schade zoals meer bepaald een economisch verlies van welke aard ook (met inbegrip van winstderving of gemiste kansen, commerciële schade, omzet- of winstverlies, verlies van cliënteel, verlies van een kans, exploitatieverlies), (b) alsook voor alle schade of kosten die kunnen voortvloeien uit de verkoop, het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van Goederen door de klant; (c) voor reputatie- of imagoschade van de klant.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Ingeval wij de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet, niet tijdig of niet verder kunnen nakomen, hebben wij het recht tot annulering over te gaan. Wij zullen in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld door enigerlei, als een gevolg daarvan, door de klant geleden rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: beslagen, storingen, belemmeringen in het bedrijf, staking, brand, epidemie, oorlog, terreur, economische sancties, exorbitante prijsstijgingen, ontploffing, overstroming, noodweer, onmogelijkheid voor om ons te laten bevoorraden met grondstoffen of verpakkingen, in- of uitvoerverbod en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die ons of de firma´s bij dewelke wij de Goederen betrekken zouden treffen.

Artikel 8 - Naleving

8.1 Wij verklaren rechtstreeks te voldoen aan onze verplichtingen in het kader van de Europese productreglementering en in het bijzonder in het kader van REACH. De klant erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig gebruik van de Producten dat afwijkt van de scenarii van de blootstelling die in het Veiligheidsinformatieblad zijn opgenomen. De klant verbindt zich ertoe het Product in te voeren en op de markt te brengen in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving. Het is dus de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het Product voldoet aan de geldende lokale wet- en regelgeving.

8.2 Het is de klant niet toegestaan om, door hemzelf of via zijn agenten, werknemers, vertegenwoordigers of anderszins, enige betaling te doen of iets van waarde direct of indirect over te dragen aan een persoon of ambtenaar om enig besluit te beïnvloeden om zaken te verkrijgen of te behouden of enig ongepast voordeel te verkrijgen.

8.3 De klant bevestigt dat hij de Producten niet heeft gebruikt en niet zal gebruiken in toepassingen of toepassingen die direct of indirect verband houden met nucleaire, chemische of biologische wapens of lanceersystemen voor de overdracht van dergelijke wapens. De klant bevestigt dat hij de Producten niet verkoopt, doorverkoopt, exporteert, wederuitvoer, overdraagt, omleidt, verspreidt, ter beschikking stelt aan personen die de Producten willen gebruiken voor toepassingen of voor gebruik dat direct of indirect verband houdt met chemische of biologische wapens, of enig lanceersysteem voor de overdracht van dergelijke wapens. De klant bevestigt dat hij op geen enkele wijze zaken doet en zal doen met een persoon, organisatie of onderneming die voorkomt op een door de bevoegde autoriteiten uitgegeven zwarte lijst. De klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de hierboven vermelde naleving en is verplicht deze door te geven aan eenieder aan wie hij verkoopt.

8.4 Alle persoonsgegevens die in het kader van het contract worden doorgegeven, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (EU) nr. 2016/679. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering, het beheer en de controle van het contract door elk van de partijen die ze ontvangen en als verantwoordelijke voor de verwerking optreden.

Artikel 9 – Algemene bepalingen

9.1 De klant verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten die verbonden zijn aan onze Producten en/of verpakkingen na te leven en te doen naleven. Wij behouden ons de mogelijkheid voor om alle personen te vervolgen die, op welke wijze ook, een van onze naam, merk of model niet hebben gerespecteerd.

9.2 De klant verbindt zich ertoe alle informatie en alle commerciële en technische documenten, offertes en eventuele monsters die ons worden toevertrouwd, vertrouwelijk te behandelen en zal deze niet aan derden meedelen of reproduceren, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.3 In geval een van de clausules van Algemene Voorwaarden nietig of als niet-opgesteld zou worden verklaard, zullen de overige bepalingen geldig blijven, en spannen de partijen zich in om een alternatieve clausule met dezelfde uitwerking op te stellen.

9.4 Een eventueel in gebreke blijven van onzentwege om vanwege de klant uitvoering te eisen van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van dezelfde of andere bepalingen tot gevolg hebben.

Artikel 10 - Bevoegdheid

Alle commerciële transacties welke onder toepassing van de onderhavige Algemene Voorwaarden vallen of eruit voortvloeien zijn geacht te zijn afgesloten te Delft en zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het kantongerecht in Delft en het gerechtshof in Den Haag. Wij behouden ons evenwel het recht voor naar keuze het geschil aanhangig te maken voor eender welke andere Nederlandse of buitenlandse rechtbank die op grond van de algemene principes inzake bevoegdheid kennis kan nemen van het geschil.

Bijzondere voorwaarden

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

 • het Materiaal wordt ter beschikking gesteld en blijven ons onvervreemdbare, blijvende en niet voor beslag vatbare eigendom
 • De aldus ter beschikking gestelde Materiaal wordt geconsigneerd op factuur
 • het door ons geleverd Materiaal enkel te gebruiken voor het daarvoor bestemde Product en gebruik,
 • het door ons geleverd Materiaal uitsluitend bij ons te laten hervullen en bij geen andere leverancier voor dergelijke doeleinden aan te bieden,
 • het Materiaal na gebruik van het Product in goede staat op zijn kosten te retourneren, bij gebreke hieraan te voldoen zal het door ons geleden verlies en/of kosten om het Materiaal te herstellen door de klant worden gedragen. Bij de teruggave is de klant ertoe gehouden de geldende regelgeving na te leven, met name de ADR-regelgeving voor wegvervoer.
 • Elke beschadiging en/of ontbrekende stukken aan het Materiaal zullen worden aangerekend. In voorkomend geval, in het geval van niet-teruggave na 18 maanden na het einde van de toepasselijke aflossingsvrije periode, zal voor de verpakkingen en accessoires een bijdrage aan het geldende tarief worden aangerekend. De invordering van deze factuur kan geschieden door deze te verrekenen met de schuldvordering van de consignatie.
 • Na deze termijn, bij ontstentenis van teruggave, zal de klant als enige aansprakelijk worden gehouden, zelfs in afwezigheid van verzuim, voor alle schade en geldelijke gevolgen die zijn veroorzaakt aan Gasco Nederland, personen of goederen door dit onterecht behouden Materiaal, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen Gasco Nederland. Wij sturen periodiek een overzicht van de voorraden van ons Materiaal zoals deze in zijn boeken zijn opgenomen. Bij ontstentenis van een schriftelijk gemotiveerd voorbehoud door de klant binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst, erkent de klant dat dit overzicht correct is.
 • Algemeen gesproken is de klant, die het Materiaal bewaart vanaf de afgifte, aansprakelijk voor elk ongeval en alle schades van welke aard ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de niet-naleving van de regels in onderhavige voorwaarden en van correcte professionele praktijken.

Gasco Nederland Algemene Voorwaarden v.2022